vien

VÒNG SƠ KHẢO HỘI THI THIẾT KẾ SẢN PHẨM STEM TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC "KẾT NỐI VÀ PHÁT TRIỂN" NĂM HỌC 2023 - 2024