Lễ xuất quân đội tuyển học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2020 - 2021