Thông báo số 7( về gia hạn thời gian xác nhận thông tin hoàn trả lệ phí thi 10 chuyên)