Tiếp nhận và xử lý công việc trong thời gian dạy học trực tuyến của Tổ Văn phòng