Công Đoàn trường Trung học Thực hành Đại học sư phạm TPHCM tham gia Hội thao 5 trường Đại học liên kết