vien

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 SỬ DỤNG TRONG NĂM HỌC 2022 – 2023

Căn cứ Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2022 – 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ đề xuất của các tổ bộ môn;

Nhà trường thông báo tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh danh mục sách giáo khoa chính thức nhà trường lựa chọn sử dụng trong năm học 2022 – 2023.