TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN


Tổ trưởng tổ Toán - Tin: Hồ Lộc Thuận

Tổ trưởng tổ Lý - KTCN:  Nguyễn Hoàng Trúc

Tổ trưởng tổ Hóa - Sinh - KTNN: Trần Thị Hiền

Tổ trưởng tổ Văn: Bùi Xuân Thụy An

Tổ trưởng tổ Sử - Địa - GDCD - Thể dục: Thái Thị Thanh

Tổ trưởng tổ Tiếng Anh: Hồ Thị Mỹ Vân

Tổ trưởng tổ Văn phòng: Nguyễn Xuân Hoàng Sinh