• Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
  Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020
 • Tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021
  Tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021
 • Tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021
  uyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021


Trường THTH ĐHSP thông báo cuộc thi VISEF (HS nghiên cứu khoa học) năm 2012

Ngày đăng: 28-09-2012
Đọc: 3616 lượt

Trường THTH ĐHSP thông báo cuộc thi VISEF (HS nghiên cứu khoa học) năm 2012. Học sinh đọc văn bản chi tiết về cuộc thi đưới đây. Thời gian tham gia như sau:

 1. Đăng ký tên đề tài theo lớp (theo mẫu kèm theo đưới đây), nộp qua mail: trunghocthuchanh@gmail.com, hạn chót 17g, ngày 15-10-2012.
 2. Nộp sản phẩm của đề tài cho văn phòng (Thầy Thọ), hạn chót 17g, ngày 15-11-2012.

ỦY BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 2151 / GDĐT-TrH                   TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2012

Hội thi Học sinh nghiên cứu khoa học

 

Kính gửi:         - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận – Huyện

- Hiệu Trưởng các trường Trung học phổ thông

- Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên

 

Căn cứ kế hoạch năm học 2012 – 2013;

Nhằm mục đích tiếp tục tạo điều kiện cho học sinh phổ thông tìm hiểu, nghiên cứu các kiến thức khoa học cơ bản và ứng dụng, tiếp cận với hoạt động nghiên cứu khoa học và đưa giáo dục gắn với cuộc sống,

Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với Công đoàn Giáo dục Thành phố tiếp tục tổ chức Hội thi Học sinh phổ thông nghiên cứu khoa học năm học 2012-2013, kế hoạch như sau:

1. Đối tượng dự thi

Học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 (cá nhân hoặc nhóm từ 2 đến 3 học sinh, có thể có giáo viên làm cố vấn, hướng dẫn) của các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên trong Thành phố.

2. Nội dung

Đề tài tìm hiểu, nghiên cứu của học sinh có thể thuộc lĩnh vực nghiên cứu cơ bản hoặc nghiên cứu ứng dụng của các bộ môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội trong chương trình Trung học.

Sản phẩm của đề tài nghiên cứu có thể là một nghiên cứu chuyên sâu vào một lĩnh vực của chương trình học hoặc giải pháp kỹ thuật, dụng cụ, máy móc phục vụ cuộc sống (gia đình và xã hội, giao thông, môi trường, …)

Nội dung sản phẩm cần thể hiện:

- Tên và nội dung cơ bản của đề tài, người thực hiện đề tài, nguyên nhân chọn lựa đề tài, thời gian, địa điểm thực hiện đề tài.

- Mô tả quá trình thực hiện đề tài: lựa chọn chủ đề; lập kế hoạch thực hiện; thu thập, xử lý, phân tích và tổng hợp thông tin; trình bày kết quả.

- Mô tả sản phẩm kết quả của đề tài: các kết quả nghiên cứu, khảo sát trong xã hội hay các giải pháp kỹ thuật, mô hình, sản phẩm thiết bị …

- Nêu lên các kinh nghiệm rút ra được, các vấn đề tồn tại sau khi thực hiện đề tài.

3. Tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại

3.1. Tính cấp thiết và sáng tạo (6 điểm)

Đề tài gắn bó được việc học tập trong nhà trường phổ thông với các vấn đề phong phú, đa dạng của thực tiễn cuộc sống. Các biện pháp đề xuất trong nghiên cứu, giải quyết có tính mới, sáng tạo.

3.2. Tính khoa học và chặt chẽ (6 điểm)

Đề tài tìm hiểu, nghiên cứu được giới thiệu, trình bày có sự chính xác khoa học và chặt chẽ, giải quyết vấn đề có tính hợp lý và phù hợp với thực tiễn.

3.3. Tính rõ ràng, hệ thống (4 điểm)

Quá trình tìm hiểu, nghiên cứu được giới thiệu, trình bày đầy đủ, rõ ràng. Các số liệu nghiên cứu, các thực nghiệm, … được thể hiện khách quan, chân thực. Các nguồn tư liệu tham khảo được liệt kê rõ.

3.4. Tính hiệu quả (4 điểm)

Đề tài tìm hiểu, nghiên cứu có tính ứng dụng cao: phục vụ tốt cho việc học tập trong nhà trường phổ thông, vận dụng tốt vào thực tiễn cuộc sống, có thể phổ biến và sử dụng rộng rãi.

Xếp loại:

Loại A: từ 18 đến 20 điểm; loại B: từ 15 đến 17 điểm; loại C: từ 12 đến 14 điểm.

Trong các sản phẩm loại A sẽ có kế hoạch để chọn lựa các sản phẩm đoạt giải nhất, nhì, ba của hội thi.

Giải tập thể cho Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận – Huyện, trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên có các sản phẩm dự thi đạt chất lượng cao.

4. Tổ chức hội thi

4.1. Các đơn vị tổ chức và phối hợp:

- Phòng Giáo dục Trung học (thường trực).

- Phòng Công tác Học sinh Sinh viên.

- Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục.

4.2. Ban Tổ chức Hội thi và Hội đồng Giám khảo cấp thành phố: Theo quyết định của Giám Đốc Sở Giáo Dục và Đào Tạo.

4.3. Khen thưởng: Ban Tổ chức Hội thi sẽ đề nghị Giám Đốc Sở Giáo dục - Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Thành phố:

- Khen thưởng:

 • · Đơn vị có các sản phẩm dự thi đạt thành tích cao.

· Các học sinh có sản phẩm dự thi xếp loại A.

- Cấp giấy chứng nhận cho các học sinh dự thi có sản phẩm xếp loại B, C.

- Các sản phẩm dự thi được giải thưởng cao sẽ được chọn tham gia các cuộc thi về nội dung Học sinh nghiên cứu khoa học ở trong và ngoài nước.

5. Hồ sơ và sản phẩm dự thi

Mỗi sản phẩm dự thi đựng trong bao bì dán kín, gồm:

- 2 đĩa CD hoặc DVD có nội dung giống nhau, mỗi đĩa chứa:

 • · Bản đăng ký dự thi (file word, theo mẫu đính kèm)                        (1)

· Bản thuyết minh quá trình thực hiện đề tài (file word)                   (2)

· Bản thuyết minh tóm tắt về đề tài, một bản bằng tiếng Việt và một bản dịch sang tiếng Anh, mỗi bản không quá một trang A4 (file word)                                   (3)

- Bản in trên giấy các nội dung (1), (2), (3) nêu trên.

- Các sản phẩm đã thực hiện được (nếu có): bản vẽ giải pháp kỹ thuật hoặc mô hình, máy móc, thiết bị …

6. Tiến độ thực hiện

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

Tháng

8 /2012

Phổ biến, triển khai hội thi đến các Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận – Huyện, các trường THPT, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên trong TP.

Ban Tổ chức
Hội thi

Tháng 8/2012

đến tháng

12/2012

Học sinh của các trường THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên thực hiện sản phẩm dự thi, tham gia dự thi tại cơ sở (Phòng GD-ĐT, trường THPT, Trung tâm GDTX). Cơ sở chọn lựa các sản phẩm dự thi có chất lượng tốt và gửi về Ban Tổ chức Hội thi. Hạn cuối gửi sản phẩm dự thi:

ngày 15/12/2012.

 

Các Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận – Huyện, các trường THPT, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên

Tháng 12/2012

đến

tháng 3/2013

- Ban Tổ chức Hội thi và Hội đồng Giám khảo chấm thi và xét duyệt giải
- Bổ sung, hoàn chỉnh các sản phẩm đạt giải cao, tham gia dự Hội thi HS nghiên cứu khoa học do Bộ tổ chức

- Tổ chức tổng kết và trao giải

Ban tổ chức
Hội thi

Nhận được văn bản này, đề nghị lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận – Huyện, các trường THPT, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên có kế hoạch chỉ đạo và tổ chức cho học sinh tham gia Hội thi tại đơn vị, chọn lựa các đề tài sản phẩm có chất lượng để gửi về dự thi tại Sở.

Cần trao đổi thêm thông tin về Hội thi, đề nghị liên hệ ông Phạm Ngọc Tiến chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, ĐT: 08.38299681 hoặc 0938045729.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :

- Như trên

- Công đoàn GD thành phố

- Lưu VP, GDTrH, TTTT. HSSV

- Ban Giám Đốc (để báo cáo)

(đã ký)

Nguyễn Hoài Chương


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ HỘI THI HỌC SINH PHỔ THÔNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NĂM HỌC 2012 - 2013

- Tên tác giả : ………………………………………………………………………. ……………………….………………………………………………………………

Đơn vị : …………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………

Giáo viên hướng dẫn (nếu có): …………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

- Tên đề tài dự thi: …………………………………………………………………….
…………………………………….…………………………………………………..
….……………………………………………………………………………………

- Nêu tóm tắt nội dung dự thi

1. Đề tài được thực hiện bởi cá nhân hay nhóm học sinh:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

2. Mục đích, đối tượng của đề tài nghiên cứu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Nội dung cơ bản của đề tài:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

4. Sản phẩm của đề tài :
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………

Thủ trưởng đơn vị                                               Người đăng ký

 

 

 

 

 

……………………………..                                               …………………………


Thông báo mới


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2016 - 2019), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2014 - 2017), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2015 - 2018), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2014 - 2017), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2013 - 2016), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.
3) Theo quy định của Sở GD&ĐT, các em học sinh phải nhận bằng: tháng 07/2017.- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2012 - 2015), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.

Thông tin cần biết

Bạn có biết?

1.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP2.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


3.Đoàn Trường THTH ĐHSP  
 Hôm qua: 2164 
|
 Hôm nay: 1612